قراردادهای ساختمانی

نمایش 1–12 از 45 نتیجه

قرارداد آماده آرماتوربندی

5,000 تومان
قرارداد آماده آرماتوربندی قرارداد آماده آرماتوربندی بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم گردیده و دارای 10 ماده و 5 تبصره و 6 صفحه گردآوری شده است قرارداد آماده آرماتوربندی دارای ماده های زیر می باشد: موضوع قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت مدت قرارداد تعهدات پیمانکار تعهدات کارفرما موارد فسخ قرارداد […]

قرارداد آماده اجرای کامل سقف ، تیرچه ، بلوک

6,000 تومان
قرارداد آماده اجرای کامل سقف ، تیرچه ، بلوک قرارداد آماده اجرای کامل سقف ، تیرچه ، بلوک بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 25 ماده و 5 تبصره  در 5 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده اجرای کامل سقف ، تیرچه ، بلوک شامل ماده های زیر میباشد […]

قرارداد آماده اسکلت بتنی

5,000 تومان
قرارداد آماده اسکلت بتنی قرارداد آماده اسکلت بتنی بین پیمانکار و کارفرما تهیه و تنظیم شده است و دارای 11 ماده و 4 تبصره در 12 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده اسکلت بتنی شامل ماده های زیر میباشد : موضوع قرارداد   مشخصات فنی اسناد و مدارک قرارداد مدت قرارداد تعهدات پیمانکار تعهدات […]

قرارداد آماده اسکلت فلزی

5,000 تومان
قرارداد آماده اسکلت فلزی قرارداد آماده اسکلت فلزی بین پیمانکار و کارفرما تهیه و تنظیم شده است و دارای 11 ماده و 4 تبصره در 12 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده اسکلت فلزی شامل ماده های زیر میباشد : موضوع قرارداد   اسناد و مدارک قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد     نحوه پرداخت […]

قرارداد آماده بتن ریزی

5,000 تومان
قرارداد آماده بتن ریزی قرارداد آماده بتن ریزی بین کارفرما و پیمانکار تهیه تنظیم شده است و داری 10 ماده و 8 تبصره در 8 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده بتن ریزی دارای 10 ماده زیر می باشد : موضوع قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت مدت قرارداد مشخصات فنی […]

قرارداد آماده برق کاری

9,000 تومان
قرارداد آماده برق کاری قرارداد آماده آسفالت بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 13 ماده و 1 تبصره در 10 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده برق کاری دارای 13 ماده زیر می باشد : موضوع قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قرارداد مدت قرارداد نحوه پرداخت تعهدات پیمانکار […]

قرارداد آماده تأسیسات برقی

7,000 تومان
قرارداد آماده تأسیسات برقی قرارداد آماده تأسیسات برقی 13 ماده و 1 تبصره تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارد و قابل اعتبار می باشد . مواد قرارداد آماده تأسیسات برقی: موضوع قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قرارداد مدت قرارداد نحوه پرداخت تعهدات کارفرما مشخصات فنی مشخصات فنی لوله کشی […]

قرارداد آماده تابلو برق

7,000 تومان
قرارداد آماده تابلو برق قرارداد آماده تابلو برق در 6 صفحه، 9 ماده و 1 تبصره تهیه و گردآوری شده است. مواد قرارداد آماده تابلو برق: موضوع قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مدت قرارداد مبلغ قرارداد شرایط پرداخت تعهدات فروشنده تغییر مقادیر کالا موارد فسخ قرارداد تعداد نسخ نکته: فایل به صورت WORD می باشد […]

قرارداد آماده تخریب

5,000 تومان
قرارداد آماده تخریب قرارداد آماده تخریب بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 9 ماده و 3 تبصره در 7 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده تخریب شامل ماده های زیر میباشد : موضوع قرارداد اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت مدت قرارداد تعهدات پیمانکار تعهدات کارفرما    […]

قرارداد آماده تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی

5,000 تومان
قرارداد آماده تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی ، ستونها و شناژهای قائم ، تیرها ، تاوه ها (دال ها) قرارداد آماده تهیه وسایل و قالب بندی بین پیمانکار و کارفرما تهیه و تنظیم شده است و دارای 10 ماده و 7 تبصره در 7 صفحه گردآوری شده […]

قرارداد آماده حفرچاه

5,000 تومان
قرارداد آماده حفرچاه قرارداد آماده حفرچاه بین کارفرما و پیمانکار تهیه و تنظیم شده است و دارای 9 ماده و 4 تبصره در 5 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده حفرچاه دارای ماده های زیر می باشد : موضوع قرارداد مدت قرارداد تعهدات پیمانکار تعهدات کارفرما مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت مشخصات فنی فسخ […]

قرارداد آماده خاکبرداری

7,000 تومان
قرارداد آماده خاکبرداری قرارداد آماده خاکبرداری بین پیمانکار و کارفرما تهیه و تنظیم شده است و دارای 11 ماده و 6 تبصره در 6 صفحه گردآوری شده است . قرارداد آماده خاکبرداری کاری شامل ماده های زیر میباشد : موضوع قرارداد  اسناد و مدارک قرارداد مبلغ قرارداد نحوه پرداخت مدت قرارداد تعهدات پیمانکار تعهدات کارفرما […]
سبد خرید