قراردادهای واگذاری امتیاز و مجوزها

قرارداد آماده آموزشگاه ها

11,000 تومان

قراردادهای واگذاری امتیاز و مجوزها

قرارداد آماده ساخت بهره برداری و انتقال

6,000 تومان

قراردادهای واگذاری امتیاز و مجوزها

قرارداد آماده واگذاری فعالیت های خدمات عمومی

5,000 تومان

قراردادهای واگذاری امتیاز و مجوزها

قرارداد آماده پروانه ساختمان

5,000 تومان

قراردادهای واگذاری امتیاز و مجوزها

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

11,000 تومان