15,000 تومان

قراردادهای کاری و استخدامی

قرارداد آماده تأمین نیروی کارگری

5,000 تومان
7,000 تومان

قراردادهای کاری و استخدامی

قرارداد آماده تغییرات و تعمیرات

7,000 تومان

قراردادهای کاری و استخدامی

قرارداد آماده تمدید استخدام پیمانی

5,000 تومان

قراردادهای کاری و استخدامی

قرارداد آماده تمدید نگهداری فضای سبز

5,000 تومان

قراردادهای کاری و استخدامی

قرارداد آماده جعاله

5,000 تومان

قراردادهای کاری و استخدامی

قرارداد آماده جعاله تعمیر مسکن بانک ها

7,000 تومان

قراردادهای کاری و استخدامی

قرارداد آماده خدمت

5,000 تومان

قراردادهای کاری و استخدامی

قرارداد آماده سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان

9,000 تومان

قراردادهای کاری و استخدامی

قرارداد آماده سرویس و نگهداری

9,000 تومان
5,000 تومان