نمونه قرارداد پتروشیمی

در حال نمایش یک نتیجه

قرارداد آماده بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء

7,000 تومان
قرارداد آماده بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء قرارداد در 26 صفحه و 33 ماده تهیه و تنظیم شده است. مواد قرارداد آماده بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء: تأیید و تصویب قرارداد تأسیس شرکت سهامی سرمایه و وجوه اضافی مورد نیاز هیأت مدیره و بازرسان اخذ […]
سبد خرید