نظریه های مشاوره و روان درمانی pdf

در حال نمایش یک نتیجه

جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی (رشته روانشناسی)

19,000 تومان
جزوه نظریه های مشاوره و روان درمانی (رشته روانشناسی)  نظریه های مشاوره و روان درمانی (رشته روانشناسی) شامل مباحث زیر می باشد رواندرﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﮐـﺮدن از ﻃﺮﯾـﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ درﻣـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .روان درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ و درﻣﺎنﺟﻮ را ﺷﺎﻣﻞ […]
سبد خرید